A.7. CVSup gebruiken

A.7.1. Inleiding

CVSup is een softwarepakket voor het verspreiden en bijwerken van broncodestructuren vanaf een master CVS depot op een andere server. De FreeBSD broncode wordt beheerd in een broncode depot op een centrale ontwikkelmachine in Californië. Met CVSup kunnen FreeBSD gebruikers op eenvoudige wijze hun broncode bijwerken.

CVSup gebruikt een zogenaamd pull model voor het bijwerken. In het pull-model vraagt iedere client de server om updates als die nodig zijn. De server wacht passief op een verzoek om updates van zijn clients. Alle updates worden dus op initiatief van de client gedaan. De server stuurt nooit ongevraagde updates. Gebruikers moeten de CVSup client handmatig draaien om te updaten of een cron taak instellen om op regelmatige basis bij te werken.

De term CVSup, op de gegeven wijze geschreven, doelt op het complete softwarepakket. De belangrijkste componenten zijn de client cvsup, die op de machine van een gebruiker draait, en de server cvsupd, die op alle FreeBSD mirrorsites draait.

In de FreeBSD documentatie en op de mailinglijsten zijn referenties aan sup te vinden. Sup was de voorloper van CVSup en diende hetzelfde doel. CVSup wordt op dezelfde manier gebruikt als sup en gebruikt zelfs bestanden met instellingen die ook te gebruiken zijn met sup. Sup wordt niet langer gebruikt in het FreeBSD project omdat CVSup sneller en flexibeler is.

Opmerking:

De csup applicatie is een herschreven versie van CVSup in de C taal. Het grootste voordeel ervan is dat het sneller is en dat het niet afhankelijk is van de Modula-3 taal, dus dat hoeft niet geïnstalleerd te worden als afhankelijkheid. Sterker nog de applicatie wordt standaard meegeleverd. als ervoor gekozen is om csup te gebruiken, sla dan de installatie stappen voor CVSup over en vervang de referenties naar CVSup met csup terwijl de rest van het artikel gevolgd wordt.

A.7.2. Installatie

De meest eenvoudige wijze van installatie van CVSup is met het voorgecompileerde pakket net/cvsup uit de FreeBSD pakkettencollectie. Als het gewenst is, kan CVSup ook uit de broncode gebouwd worden in net/cvsup. De port net/cvsup is afhankelijk van het Modula-3 systeem en dat kan wel even duren en er is ook nogal wat schijfruimte voor nodig om het te downloaden en te bouwen.

Opmerking:

Als CVSup gebruikt gaat worden op een machine waarop geen Xorg staat, zoals een server, dan dient de port waar geen CVSup GUI bij zit geïnstalleerd te worden: net/cvsup-without-gui.

A.7.3. CVSup instellingen

De werking van CVSup wordt gestuurd door een bestand met instellingen met de naam supfile. Er staan een aantal supfiles als voorbeeld in de map /usr/share/examples/cvsup/.

De informatie in een supfile beantwoordt de volgende vragen voor CVSup:

In de volgende paragrafen wordt een supfile bestand opgebouwd door achtereenvolgens alle gestelde vragen te beantwoorden. Als eerste wordt de algemene structuur van een supfile beschreven.

Een supfile is een tekstbestand. Commentaar begint met een # en loopt tot het einde van de regel. Lege regels en regels die alleen commentaar bevatten worden genegeerd.

Iedere regel die overblijft slaat op een groep bestanden die ontvangen moet worden. De regel begint met de naam van een collectie, een logische groep bestanden op de server. De naam van de collectie geeft de server aan welke bestanden er gestuurd moeten worden. Na de naam van de collectie komen er geen of meer velden die gescheiden worden door witruimte. Die velden beantwoorden de hierboven gestelde vragen. Er zijn twee soorten velden: vlagvelden en waardevelden. Een vlagveld bestaat uit een alleenstaand sleutelwoord, bijvoorbeeld delete of compress. Een waardeveld begint ook met een sleutelwoord, maar het sleutelwoord wordt direct (zonder witruimte) gevolgd door = en een tweede woord. release=cvs is bijvoorbeeld een waardeveld.

In een supfile wordt meestal aangegeven dat er meerdere collecties ontvangen moeten worden. Het is mogelijk om een supfile te structureren door expliciet alle relevante velden aan te geven voor iedere collectie, maar dat maakt de regels in de supfile nogal lang en het is onhandig omdat de meeste velden hetzelfde zijn voor alle collecties in een supfile. CVSup biedt een systeem met standaardinstellingen om dit probleem te omzeilen. Regels die beginnen met de speciale pseudo-collectienaam *default kunnen gebruikt worden om standaarden in te stellen voor de collecties die er in de supfile achteraan komen. Een standaardwaarde kan voor individuele collecties overschreven worden door een andere waarde in de collectie zelf aan te geven. Standaarden kunnen ook middenin het bestand gewijzigd of aangevuld worden met extra *default regels.

Na deze achtergronden wordt er nu een supfile samengesteld voor het ontvangen en bijwerken van de hoofd broncodestructuur van FreeBSD-CURRENT.

 • Welke bestanden moeten ontvangen worden?

  De bestanden die via CVSup beschikbaar zijn, zijn beschikbaar in groepen die collecties heten. De beschikbare collecties staan beschreven in de volgende paragraaf. In dit voorbeeld is het de bedoeling dat de hele hoofd broncodestructuur voor FreeBSD wordt ontvangen. Daar is één grote collectie voor: src-all. De eerste stap in het maken van een supfile is het opsommen van de gewenste collecties, één per regel (in dit geval maar één regel):

  src-all
 • Welke versies daarvan moeten ontvangen worden?

  Met CVSup kan vrijwel iedere versie van de broncode die ooit heeft bestaan opgehaald worden. Dat kan omdat de cvsupd server direct vanaf het CVS depot werkt, dat alle versies bevat. Er kan aangegeven welke ontvangen moeten worden met de waardevelden tag= en date=.

  Waarschuwing:

  Voorzichtigheid is geboden bij het correct aangeven van velden met tag=. Sommige labels zijn alleen geldig voor bepaalde collecties of bestanden. Als ze incorrect worden aangeven of als er een spelfout wordt gemaakt in een label, verwijdert CVSup bestanden waarvan dat waarschijnlijk niet de bedoeling is. Het label tag=. dient eigenlijk alleen gebruikt te worden voor de ports-* collecties.

  Het veld tag= benoemt een symbolisch label in het depot. Er zijn twee soorten labels: revisielabels en taklabels. Een revisielabel refereert aan een specifieke revisie. De betekenis blijft altijd hetzelfde. Een taklabel refereert echter aan de laatste revisie van een gegeven ontwikkellijn op een gegeven moment. Omdat een taklabel niet refereert aan een specifieke revisie, kan het morgen iets anders betekenen dan vandaag.

  Paragraaf A.8, “CVS labels” beschrijft de meest interessante taklabels. Als er in het instellingenbestand van CVSup een label wordt aangegeven, moet dat vooraf gegaan worden door tag= (RELENG_8 zal tag=RELENG_8 worden). Voor de Portscollectie is alleen tag=. relevant.

  Waarschuwing:

  Labels dienen exact zo ingegeven te worden als ze staan beschreven. CVSup kan geen onderscheid maken tussen geldige en ongeldige labels. Als er een spelfout in een label wordt gemaakt, doet CVSup alsof er een geldig label is ingegeven dat aan geen enkel bestand refereert. Dan zal CVSup de bestaande broncode wissen.

  Bij het aangeven van een taklabel wordt meestal de laatste versie van de bestanden voor een bepaalde ontwikkellijn ontvangen. Om een oudere versie te ontvangen kan in het veld date= een datum opgegeven worden. In cvsup(1) staat hoe dat werkt.

  Om bijvoorbeeld FreeBSD-CURRENT te ontvangen dient het volgende aan het begin van supfile toegevoegd te worden:

  *default tag=.

  Er ontstaat een belangrijk speciaal geval als er geen velden met tag= of date= worden aangegeven. In dat geval worden de eigenlijke RCS bestanden direct uit het CVS depot van de server ontvangen in plaats van dat een bepaalde versie wordt ontvangen. Ontwikkelaars geven in het algemeen de voorkeur aan deze optie. Door zelf een kopie van de broncode op hun systeem te hebben, krijgen ze de mogelijkheid om zelf door eerdere versies van bestanden te bladeren en de geschiedenis ervan te bekijken. Dit voordeel kost wel veel schijfruimte.

 • Waar moeten ze vandaan komen?

  Het veld host= wordt gebruikt om cvsup aan te geven waar de updates vandaan moeten komen. Dat kan van elke CVSup mirrorsite, hoewel er wordt aangeraden een site die geografisch dichtbij ligt te kiezen. In dit voorbeeld wordt een fictieve FreeBSD distributiesite gebruikt, cvsup99.FreeBSD.org:

  *default host=cvsup99.FreeBSD.org

  In een werkelijke situatie dient de hostnaam gewijzigd te worden in een host die echt bestaat voordat CVSup gaat draaien. Iedere keer dat cvsup wordt gestart, kan er een andere host op de commandoregel opgegeven worden met de optie -hhostname.

 • Waar moeten ze komen te staan?

  Het veld prefix= geeft cvsup aan waar de ontvangen bestanden terecht moeten komen. In dit voorbeeld worden de bestanden direct in de hoofd broncodestructuur /usr/src geplaatst. De map src is al impliciet in de gekozen collecties, vandaar dat het onderstaande de juiste instelling is:

  *default prefix=/usr
 • Waar moet cvsup zijn statusbestanden bijhouden?

  De CVSup client houdt statusbestanden bij in een map die base wordt genoemd. Die bestanden helpen CVSup efficiënter te werken door bij te houden welke updates al eerder zijn ontvangen. Hier wordt de standaard basemap gebruikt, /var/db:

  *default base=/var/db

  De bovenstaande instelling wordt standaard gebruikt als die niet wordt aangegeven in de supfile, dus hij is eigenlijk niet nodig.

  Als de basemap niet al bestaat, moet die gemaakt worden. De cvsup client weigert te draaien als de basemap niet bestaat.

 • Allerlei supfile instellingen:

  Er is nog een regel die in een supfile moet staan:

  *default release=cvs delete use-rel-suffix compress

  release=cvs geeft de server aan dat de informatie uit het FreeBSD hoofd CVS depot moet komen. Dat is eigenlijk altijd het geval, maar er zijn mogelijkheden die buiten het bereik van dit handboek vallen.

  delete geeft CVSup het recht om bestanden te verwijderen. Dit moet altijd aangegeven worden zodat CVSup de broncode altijd kan bijwerken. CVSup gaat voorzichtig om met het verwijderen van bestanden waar het verantwoordelijk voor is. Extra bestanden in de structuur worden met rust gelaten.

  use-rel-suffix is nogal geheimzinnig. Voor de nieuwsgierigen staat er meer over in cvsup(1). Anders kan het gewoon ingesteld worden zonder erover na te denken.

  compress schakelt het gebruikt van gzip compressie in voor het communicatiekanaal. Als de verbinding een E1 of sneller is, hoeft er geen compressie gebruikt te worden. Anders helpt het aanzienlijk.

 • Alles combinerend:

  Hieronder staat de hele supfile uit het voorbeeld:

  *default tag=.
  *default host=cvsup99.FreeBSD.org
  *default prefix=/usr
  *default base=/var/db
  *default release=cvs delete use-rel-suffix compress
  
  src-all

A.7.3.1. Het bestand refuse

Zoals hierboven al is aangegeven, gebruikt CVSup een pull methode. Dat betekent eigenlijk dat er een verbinding wordt gemaakt met de CVSup server en die zegt dan: Dit kan er van mij gedownload worden..., en dan antwoordt de client met: Oké, ik wil dit en dat en zus en zo. Met de standaardinstellingen haalt de CVSup client alle bestanden die bij een collectie en het label horen dat in het bestand met de instellingen is opgegeven. Maar dat is niet altijd wenselijk, in het bijzonder als de doc, ports of www structuren worden gesynchroniseerd. De meeste mensen kunnen geen vier of vijf talen lezen en die hebben de taalspecifieke bestanden dus niet nodig. Als de Portscollectie met CVSup wordt opgehaald, is het mogelijk om iedere collectie apart aan te geven (bijvoorbeeld ports-astrology, ports-biology, enzovoort, in plaats van eenvoudigweg ports-all). Maar omdat de doc en www structuren geen taalspecifieke collecties hebben, moet er gebruik gemaakt worden van een van de vele mooie mogelijkheden van CVSup: het bestand refuse.

Het bestand refuse geeft CVSup in feite aan dat niet ieder bestand uit een collectie opgehaald moet worden. Het geeft dus aan dat de client bepaalde bestanden van de server moet weigeren. Het bestand refuse staat in (of kan gemaakt worden in) base/sup/. base staat ingesteld in supfile. De standaardlocatie voor base is /var/db. De standaardplaats voor refuse is dus /var/db/sup/refuse.

Het bestand refuse heeft een erg eenvoudige opmaak. Het bevat de namen van de bestanden die niet gedownload mogen worden. Als een gebruiker bijvoorbeeld geen andere talen spreekt dan Engels en Nederlands, maar de Nederlandse vertaling van de documentatie hoeft niet binnengehaald te worden, dan kan het volgende in het bestand refuse gezet worden:

doc/bn_*
doc/da_*
doc/de_*
doc/el_*
doc/es_*
doc/fr_*
doc/hu_*
doc/it_*
doc/ja_*
doc/mn_*
doc/nl_*
doc/no_*
doc/pl_*
doc/pt_*
doc/ru_*
doc/sr_*
doc/tr_*
doc/zh_*

Dit gaat zo door voor de andere talen. De volledige lijst staat in het FreeBSD CVS depot.

Met deze handige eigenschap kunnen gebruikers met langzamere verbindingen of zij die per minuut voor hun Internetverbinding betalen waardevolle tijd besparen omdat er geen bestanden meer gedownload worden die nooit gebruikt worden. Meer informatie over refuse bestanden en andere leuke mogelijkheden van CVSup staat in de handleiding.

A.7.4. CVSup draaien

Nu kan het bijwerken beginnen. Het commando is best wel eenvoudig:

# cvsup supfile

De supfile is de naam van het supfile bestand dat gebruikt moet worden. Aangenomen dat er X11 draait op een machine, toont cvsup een GUI venster met wat knoppen om de bekende acties uit te voeren. Het proces start na het klikken op de knop go.

Omdat in dit voorbeeld de werkelijke structuur in /usr/src wordt bijgewerkt, moet het programma als root uitgevoerd worden, zodat cvsup de rechten heeft die het nodig heeft om de bestanden bij te werken. Het is voorstelbaar dat de benodigde rechten, het net gemaakte bestand met instellingen en het voor de eerste keer draaien van een programma zorgt voor wat onrust. Daarom is het mogelijk proef te draaien zonder dat er bestanden gewijzigd worden. Dat kan door ergens een lege map te maken en een extra argument mee te geven op de commandoregel:

# mkdir /var/tmp/dest
# cvsup supfile /var/tmp/dest

De opgegeven map is de bestemming voor alle bestandsupdates. CVSup bekijkt wel de bestanden in /usr/src, maar wijzigt ze niet. Alle updates belanden in /var/tmp/dest/usr/src. CVSup werkt ook de statusbestanden niet bij als het op deze wijze wordt uitgevoerd. De nieuwe versies van de bestanden worden naar de aangegeven map geschreven. Als er maar leestoegang is tot /usr/src, hoeft een gebruiker zelfs geen root te zijn bij het uitvoeren van dit experiment.

Als er geen X11 draait of als het niet wenselijk is een GUI te gebruiken, dan kunnen daarvoor opties op de commandoregel meegegeven worden bij het draaien van cvsup:

# cvsup -g -L 2 supfile

De optie -g geeft CVSup aan dat de GUI niet gebruikt hoeft te worden. Dit gebeurt automatisch als X11 niet draait, maar anders moet het aangegeven worden.

De optie -L 2 geeft CVSup aan dat details getoond moeten worden over alle bestanden die bijgewerkt worden. Er zijn drie niveaus van uitvoerigheid, van -L 0 tot -L 2. Standaard is het 0, wat betekent dat er geen enkel bericht wordt getoond, met uitzondering van foutmeldingen.

Er zijn nog veel andere opties beschikbaar. Met cvsup -H wordt een lijst met korte uitleg getoond. Beschrijvingen met meer details staan in de handleiding.

Als het bijwerken op de gewenste manier loopt, kan het regulier draaien van CVSup met cron(8) ingesteld worden. Natuurlijk hoort CVSup zonder GUI te draaien als het programma vanuit de cron(8) draait.

A.7.5. CVSup bestandscollecties

De via CVSup beschikbare bestandscollecties zijn hiërarchisch georganiseerd. Er zijn een paar grote collecties en die zijn opgedeeld in kleinere subcollecties. Het ontvangen van een collectie is hetzelfde als het ontvangen van alle subcollecties. De hiërarchische relatie tussen de collecties wordt hieronder aangegeven door het niveau van inspringen.

De meest gebruikte collecties zijn src-all en ports-all. De andere collecties worden door kleine groepen mensen gebruikt voor bijzondere doeleinden en sommige mirrorsites hebben ze niet allemaal.

cvs-all release=cvs

Het FreeBSD CVS hoofddepot, inclusief de cryptografische code.

distrib release=cvs

Bestanden die betrekking hebben op het verspreiden en spiegelen van FreeBSD.

ports-all release=cvs

De FreeBSD Portscollectie.

Belangrijk:

Als ports-all (het complete portssysteem) niet bijgewerkt hoeft te worden, maar enkele van de onderstaande subcollecties, dan moet altijd ook de ports-base subcollectie bijgewerkt worden! Als er iets wijzigt in de infrastructuur van de ports waar ports–base voor staat, is het vrijwel zeker dat die wijzigingen heel snel door echte ports gebruikt gaan worden. Dus als alleen de echte ports bijgewerkt worden en als die gebruik maken van nieuwe mogelijkheden, dan is de kans groot dat het bouwen daarvan foutloopt met een vage foutmelding. Het eerste dat gedaan moeten worden is ervoor zorgen dat de ports-base subcollectie is bijgewerkt.

Belangrijk:

Bij het zelf bouwen van een lokale kopie van ports/INDEX moet ports-all geaccepteerd worden (de hele port structuur). Het bouwen van ports/INDEX met een gedeeltelijke structuur wordt niet ondersteund. Zie ook de FAQ.

ports-accessibility release=cvs

Software voor minder valide gebruikers.

ports-arabic release=cvs

Ondersteuning voor de Arabische taal.

ports-archivers release=cvs

Archiveringshulpmiddelen.

ports-astro release=cvs

Astronomie ports.

ports-audio release=cvs

Geluidsondersteuning.

ports-base release=cvs

De infrastructuur van de Portscollectie. Bestanden uit de mappen Mk/ en Tools/ van /usr/ports.

Opmerking:

Zie ook de belangrijke waarschuwing hierboven: deze subcollectie dient altijd bijgewerkt te worden als er een onderdeel van de FreeBSD Portscollectie wordt bijgewerkt!

ports-benchmarks release=cvs

Benchmarks.

ports-biology release=cvs

Biologie.

ports-cad release=cvs

Computer aided design programma's.

ports-chinese release=cvs

Ondersteuning voor de Chinese taal.

ports-comms release=cvs

Communicatiesoftware.

ports-converters release=cvs

Karaktercode omzetters.

ports-databases release=cvs

Databases.

ports-deskutils release=cvs

Dingen die op een bureaublad stonden voordat computers waren uitgevonden.

ports-devel release=cvs

Ontwikkelhulpmiddelen.

ports-dns release=cvs

DNS gerelateerde software.

ports-editors release=cvs

Editors.

ports-emulators release=cvs

Emulatoren voor besturingssystemen.

ports-finance release=cvs

Monetaire, financiële en gerelateerde applicaties.

ports-ftp release=cvs

FTP client en server programma's.

ports-games release=cvs

Spelletjes.

ports-german release=cvs

Ondersteuning voor de Duitse taal.

ports-graphics release=cvs

Grafische programma's.

ports-hebrew release=cvs

Ondersteuning voor de Hebreeuwse taal.

ports-hungarian release=cvs

Ondersteuning voor de Hongaarse taal.

ports-irc release=cvs

Internet Relay Chat hulpprogramma's.

ports-japanese release=cvs

Ondersteuning voor de Japanse taal.

ports-java release=cvs

Java™ programma's.

ports-korean release=cvs

Ondersteuning voor de Koreaanse taal.

ports-lang release=cvs

Programmeertalen.

ports-mail release=cvs

Mailsoftware.

ports-math release=cvs

Numerieke rekensoftware.

ports-misc release=cvs

Verschillende programma's.

ports-multimedia release=cvs

Multimedia software.

ports-net release=cvs

Netwerksoftware.

ports-net-im release=cvs

Berichtenuitwisseling.

ports-net-mgmt release=cvs

Netwerkbeheersoftware.

ports-net-p2p release=cvs

Peer to Peer Netwerken

ports-news release=cvs

USENET news software.

ports-palm release=cvs

Softwareondersteuning voor Palm™ apparatuur.

ports-polish release=cvs

Ondersteuning voor de Poolse taal.

ports-ports-mgmt release=cvs

Programma's om ports en pakketten te beheren.

ports-portuguese release=cvs

Ondersteuning voor de Portugese taal.

ports-print release=cvs

Printsoftware.

ports-russian release=cvs

Ondersteuning voor de Russische taal.

ports-science release=cvs

Wetenschappelijk.

ports-security release=cvs

Beveiligingsprogramma's.

ports-shells release=cvs

Commandoregelshells.

ports-sysutils release=cvs

Systeemprogramma's.

ports-textproc release=cvs

Tekstverwerkingsprogramma's (zonder desktop publishing).

ports-ukrainian release=cvs

Ondersteuning voor de Oekraïense taal.

ports-vietnamese release=cvs

Ondersteuning voor de Viëtnamese taal.

ports-www release=cvs

Software gerelateerd aan het Wereldwijde Web.

ports-x11 release=cvs

Ports voor het X windowsysteem.

ports-x11-clocks release=cvs

X11 klokken.

ports-x11-drivers release=cvs

X11-stuurprogramma's

ports-x11-fm release=cvs

X11 bestandsbeheerders.

ports-x11-fonts release=cvs

X11 lettertypen en lettertypeprogramma's.

ports-x11-toolkits release=cvs

X11 hulpprogramma's.

ports-x11-servers release=cvs

X11 servers.

ports-x11-themes

X11 thema's.

ports-x11-wm release=cvs

X11 vensterbeheerprogramma's.

projects-all release=cvs

Broncode's voor de FreeBSD projecten repository.

src-all release=cvs

De hoofdbroncode van FreeBSD, inclusief de cryptografische code.

src-base release=cvs

Verschillende bestanden bovenin de /usr/src structuur.

src-bin release=cvs

Gebruikersprogramma's die wellicht nodig zijn in single-user modus (/usr/src/bin).

src-cddl release=cvs

Programma's en bibliotheken die uitgegeven zijn onder de CDDL licentie (/usr/src/cddl).

src-contrib release=cvs

Programma's en bibliotheken van buiten het FreeBSD project die vrijwel ongewijzigd gebruikt worden (/usr/src/contrib).

src-crypto release=cvs

Cryptografische programma's en bibliotheken van buiten het FreeBSD project, die vrijwel ongewijzigd worden gebruikt (/usr/src/crypto).

src-eBones release=cvs

Kerberos en DES (/usr/src/eBones). Niet gebruikt in recente uitgaves van FreeBSD.

src-etc release=cvs

Bestanden met systeeminstellingen (/usr/src/etc).

src-games release=cvs

Spelletjes (/usr/src/games).

src-gnu release=cvs

Programma's die onder de GNU Public License vallen (/usr/src/gnu).

src-include release=cvs

Headerbestanden (/usr/src/include).

src-kerberos5 release=cvs

Kerberos5 beveiligingspakket (/usr/src/kerberos5).

src-kerberosIV release=cvs

KerberosIV beveiligingspakket (/usr/src/kerberosIV).

src-lib release=cvs

Bibliotheken (/usr/src/lib).

src-libexec release=cvs

Systeemprogramma's die meestal door andere programma's worden uitgevoerd (/usr/src/libexec).

src-release release=cvs

Bestanden die nodig zijn voor het maken van een FreeBSD release (/usr/src/release).

src-release release=cvs

Statisch gelinkte programma's voor nood onderhoud, zie rescue(8) (/usr/src/rescue).

src-sbin release=cvs

Systeemprogramma's voor single-user modus (/usr/src/sbin).

src-secure release=cvs

Cryptografische bibliotheken en commando's (/usr/src/secure).

src-share release=cvs

Bestanden die tussen meerdere systemen gedeeld kunnen worden (/usr/src/share).

src-sys release=cvs

De kernel (/usr/src/sys).

src-sys-crypto release=cvs

Cryptografische kernelcode (/usr/src/sys/crypto).

src-tools release=cvs

Verschillende hulpprogramma's voor het onderhoud van FreeBSD (/usr/src/tools).

src-usrbin release=cvs

Gebruikersprogramma's (/usr/src/usr.bin).

src-usrsbin release=cvs

Systeemprogramma's (/usr/src/usr.sbin).

distrib release=self

De instellingenbestanden van de CVSup server zelf. Gebruikt door de CVSup mirrorsites.

gnats release=current

De GNATS bug-tracking database.

mail-archive release=current

FreeBSD mailinglijstarchief.

www release=current

De voorbewerkte FreeBSD websitebestanden (niet de broncode). Gebruikt door WWW mirrorsites.

A.7.6. Voor meer informatie

De CVSup FAQ en andere informatie over CVSup is te vinden op De CVSup Homepage.

De meeste FreeBSD–gerelateerde discussie over CVSup vindt plaats op de FreeBSD technische discussie mailinglijst. Daar worden nieuwe versies van de software aangekondigd, net als op de FreeBSD aankondigingen mailinglijst.

Voor vragen en foutrapporten moet een kijkje genomen worden op de CVSup FAQ

A.7.7. CVSup sites

CVSup servers voor FreeBSD draaien op de onderstaande sites.

Centrale servers,

(bijgewerkt op: UTC)

Centrale servers
 • cvsup.FreeBSD.org

All FreeBSD documents are available for download at https://download.freebsd.org/ftp/doc/

Questions that are not answered by the documentation may be sent to <freebsd-questions@FreeBSD.org>.
Send questions about this document to <freebsd-doc@FreeBSD.org>.