Κεφάλαιο 4. Βασικές Έννοιες στο UNIX(R)

Αναθεωρημένο από τον Chris Shumway.
Πίνακας Περιεχομένων
4.1. Σύνοψη
4.2. Εικονικές Κονσόλες και Τερματικά
4.3. Άδειες (Permissions)
4.4. Δομή Καταλόγου
4.5. Οργάνωση Δίσκου
4.6. Προσάρτηση και Αποπροσάρτηση Συστημάτων Αρχείων
4.7. Διεργασίες
4.8. Δαίμονες, Σήματα, και Τερματισμός Διεργασιών
4.9. Κελύφη
4.10. Κειμενογράφοι
4.11. Συσκευές και Αρχεία συσκευών
4.12. Τύποι Εκτελέσιμων
4.13. Για Περισσότερες Πληροφορίες

4.1. Σύνοψη

Το ακόλουθο κεφάλαιο θα καλύψει τις βασικές εντολές και λειτουργίες του λειτουργικού συστήματος FreeBSD. Το μεγαλύτερο μέρος αυτής της ύλης σχετίζεται με όλα τα Λ.Σ. που είναι βασισμένα στο UNIX(R). Εάν η ύλη σας φαίνεται οικεία μπορείτε να διατρέξετε γρήγορα αυτό το κεφάλαιο. Εάν - αντιθέτως - είστε νέος στο FreeBSD τότε οπωσδήποτε θα πρέπει να διαβάσετε προσεκτικά ολόκληρο το κεφάλαιο.

Μετά την ανάγνωση του κεφαλαίου, θα γνωρίζετε:

 • Πως να χρησιμοποιείτε τις «εικονικές κονσόλες» του FreeBSD.

 • Πως λειτουργούν οι άδειες αρχείων στο UNIX(R) και θα καταλάβετε την χρήση των file flags στο FreeBSD.

 • Την προεπιλεγμένη διάταξη του συστήματος αρχείων του FreeBSD.

 • Την οργάνωση των δίσκων στο FreeBSD.

 • Τι είναι και πώς λειτουργεί η προσάρτηση (mount) και αποπροσάρτηση (unmount) συστημάτων αρχείων.

 • Τι είναι οι διεργασίες (processes), τα σήματα (signals) και οι δαίμονες (daemons).

 • Τι είναι το κέλυφος (shell) και πως να αλλάζετε το προεπιλεγμένο περιβάλλον εργασίας.

 • Πως να χρησιμοποιείτε βασικά προγράμματα επεξεργασίας κειμένου (editors).

 • Τι είναι οι συσκευές (devices) και τα αρχεία συσκευής (device nodes).

 • Ποια έκδοση εκτελέσιμων χρησιμοποιείται στο FreeBSD.

 • Πως να διαβάζετε τις σελίδες βοηθείας (manual pages) για περισσότερες πληροφορίες.

Αυτό το κείμενο, και άλλα κείμενα, μπορεί να βρεθεί στο ftp://ftp.FreeBSD.org/pub/FreeBSD/doc/

Για ερωτήσεις σχετικά με το FreeBSD, διαβάστε την τεκμηρίωση πριν να επικοινωνήσετε με την <questions@FreeBSD.org>.

Για ερωτήσεις σχετικά με αυτή την τεκμηρίωση, στείλτε e-mail στην <doc@FreeBSD.org>.