Skip site navigation (1)Skip section navigation (2)

FreeBSD Man Pages

Man Page or Keyword Search:
Man Architecture
Apropos Keyword Search (all sections) Output format
home | help
GROFF_MMSE(7)   FreeBSD Miscellaneous Information Manual   GROFF_MMSE(7)

NAMN
    groff_mmse - svenska mm makro for groff

SYNTAX
    groff -mmse [ flaggor... ] [ filer... ]

BESKRIVNING
    mmse ar en svensk variant av mm. Alla texter ar oversatta. En A4 sida
    far text som ar 13 cm bred, 3.5 cm indragning samt ar 28.5 cm hog. Det
    finns stod for brevuppstallning enligt svensk standard for vanster och
    hogerjusterad text.

    COVER kan anvanda se_ms som argument. Detta ger ett svenskt
    forsattsblad. Se groff_mm(7) for ovriga detaljer.

BREV
    Tillgangliga brevtyper:

    .LT SVV
       Vansterstalld loptext med adressat i position T0
       (vansterstallt).

    .LT SVH
       Hogerstalld loptext med adressat i position T4 (passar
       fonsterkuvert).

    Foljande extra LO-variabler anvands.

    .LO DNAMN namn
       Anger dokumentets namn.

    .LO MDAT datum
       Mottagarens datum, anges under Ert datum: (LetMDAT).

    .LO BIL str"<i>ang
       Anger bilaga, nummer eller strang med Bilaga (LetBIL) som
       prefix.

    .LO KOMP text
       Anger kompletteringsuppgift.

    .LO DBET beteckning
       Anger dokumentbeteckning eller dokumentnummer.

    .LO BET beteckning
       Anger beteckning (arendebeteckning i form av diarienummer eller
       liknande).

    .LO SIDOR antal
       Anger totala antalet sidor och skrivs ut efter sidnumret inom
       parenteser.

    Om makrot .TP ar definierat anropas det efter utskrift av brevhuvudet.
    Dar lagger man lampligen in postadress och annat som brevfot.

SKRIVET AV
    Jorgen Hagg, Lund, Sweden <Jorgen.Hagg@axis.se>

FILER
    /usr/share/tmac/tmac.mse /usr/share/tmac/mm/se_*.cov

SE OCKSo
    groff(1), troff(1), tbl(1), pic(1), eqn(1)
    groff_mm(7)

Groff Version 1.19.2      16 January 2014         GROFF_MMSE(7)

NAMN | SYNTAX | BESKRIVNING | BREV | SKRIVET AV | FILER | SE OCKSo

Want to link to this manual page? Use this URL:
<
https://www.freebsd.org/cgi/man.cgi?query=groff_mmse&sektion=7&manpath=FreeBSD+10.0-RELEASE>

home | help