Skip site navigation (1)Skip section navigation (2)

FreeBSD Manual Pages

  
 
  

home | help
DateTime::Locale::kea_User)Contributed Perl DocumenDateTime::Locale::kea_CV(3)

NAME
    DateTime::Locale::kea_CV	- Locale data examples for the Kabuverdianu
    Cape Verde (kea-CV) locale

DESCRIPTION
    This pod	file contains examples of the locale data available for	the
    Kabuverdianu Cape Verde locale.

  Days
    Wide (format)

	 sigunda-fera
	 tersa-fera
	 kuarta-fera
	 kinta-fera
	 sesta-fera
	 sA!badu
	 dumingu

    Abbreviated (format)

	 sig
	 ter
	 kua
	 kin
	 ses
	 sab
	 dum

    Narrow (format)

	 S
	 T
	 K
	 K
	 S
	 S
	 D

    Wide (stand-alone)

	 sigunda-fera
	 tersa-fera
	 kuarta-fera
	 kinta-fera
	 sesta-fera
	 sA!badu
	 dumingu

    Abbreviated (stand-alone)

	 sig
	 ter
	 kua
	 kin
	 ses
	 sab
	 dum

    Narrow (stand-alone)

	 S
	 T
	 K
	 K
	 S
	 S
	 D

  Months
    Wide (format)

	 Janeru
	 Febreru
	 Marsu
	 Abril
	 Maiu
	 Junhu
	 Julhu
	 Agostu
	 Setenbru
	 Otubru
	 Nuvenbru
	 Dizenbru

    Abbreviated (format)

	 Jan
	 Feb
	 Mar
	 Abr
	 Mai
	 Jun
	 Jul
	 Ago
	 Set
	 Otu
	 Nuv
	 Diz

    Narrow (format)

	 J
	 F
	 M
	 A
	 M
	 J
	 J
	 A
	 S
	 O
	 N
	 D

    Wide (stand-alone)

	 Janeru
	 Febreru
	 Marsu
	 Abril
	 Maiu
	 Junhu
	 Julhu
	 Agostu
	 Setenbru
	 Otubru
	 Nuvenbru
	 Dizenbru

    Abbreviated (stand-alone)

	 Jan
	 Feb
	 Mar
	 Abr
	 Mai
	 Jun
	 Jul
	 Ago
	 Set
	 Otu
	 Nuv
	 Diz

    Narrow (stand-alone)

	 J
	 F
	 M
	 A
	 M
	 J
	 J
	 A
	 S
	 O
	 N
	 D

  Quarters
    Wide (format)

	 1Ao trimestri
	 2Ao trimestri
	 3Ao trimestri
	 4Ao trimestri

    Abbreviated (format)

	 T1
	 T2
	 T3
	 T4

    Narrow (format)

	 1
	 2
	 3
	 4

    Wide (stand-alone)

	 1Ao trimestri
	 2Ao trimestri
	 3Ao trimestri
	 4Ao trimestri

    Abbreviated (stand-alone)

	 T1
	 T2
	 T3
	 T4

    Narrow (stand-alone)

	 1
	 2
	 3
	 4

  Eras
    Wide (format)

	 antis di Kristu
	 dispos	di Kristu

    Abbreviated (format)

	 AK
	 DK

    Narrow (format)

	 AK
	 DK

  Date	Formats
    Full

	 2008-02-05T18:30:30 =	tersa-fera, 5 di Febreru di 2008
	 1995-12-22T09:05:02 =	sesta-fera, 22 di Dizenbru di 1995
	 -0010-09-15T04:44:23 =	sA!badu, 15 di Setenbru	di -10

    Long

	 2008-02-05T18:30:30 =	5 di Febreru di	2008
	 1995-12-22T09:05:02 =	22 di Dizenbru di 1995
	 -0010-09-15T04:44:23 =	15 di Setenbru di -10

    Medium

	 2008-02-05T18:30:30 =	5 Feb 2008
	 1995-12-22T09:05:02 =	22 Diz 1995
	 -0010-09-15T04:44:23 =	15 Set -10

    Short

	 2008-02-05T18:30:30 =	05/02/2008
	 1995-12-22T09:05:02 =	22/12/1995
	 -0010-09-15T04:44:23 =	15/09/-10

  Time	Formats
    Full

	 2008-02-05T18:30:30 =	18:30:30 UTC
	 1995-12-22T09:05:02 =	09:05:02 UTC
	 -0010-09-15T04:44:23 =	04:44:23 UTC

    Long

	 2008-02-05T18:30:30 =	18:30:30 UTC
	 1995-12-22T09:05:02 =	09:05:02 UTC
	 -0010-09-15T04:44:23 =	04:44:23 UTC

    Medium

	 2008-02-05T18:30:30 =	18:30:30
	 1995-12-22T09:05:02 =	09:05:02
	 -0010-09-15T04:44:23 =	04:44:23

    Short

	 2008-02-05T18:30:30 =	18:30
	 1995-12-22T09:05:02 =	09:05
	 -0010-09-15T04:44:23 =	04:44

  Datetime Formats
    Full

	 2008-02-05T18:30:30 =	tersa-fera, 5 di Febreru di 2008, 18:30:30 UTC
	 1995-12-22T09:05:02 =	sesta-fera, 22 di Dizenbru di 1995, 09:05:02 UTC
	 -0010-09-15T04:44:23 =	sA!badu, 15 di Setenbru	di -10,	04:44:23 UTC

    Long

	 2008-02-05T18:30:30 =	5 di Febreru di	2008, 18:30:30 UTC
	 1995-12-22T09:05:02 =	22 di Dizenbru di 1995,	09:05:02 UTC
	 -0010-09-15T04:44:23 =	15 di Setenbru di -10, 04:44:23	UTC

    Medium

	 2008-02-05T18:30:30 =	5 Feb 2008, 18:30:30
	 1995-12-22T09:05:02 =	22 Diz 1995, 09:05:02
	 -0010-09-15T04:44:23 =	15 Set -10, 04:44:23

    Short

	 2008-02-05T18:30:30 =	05/02/2008, 18:30
	 1995-12-22T09:05:02 =	22/12/1995, 09:05
	 -0010-09-15T04:44:23 =	15/09/-10, 04:44

  Available Formats
    Bh (h B)

	 2008-02-05T18:30:30 =	6 B
	 1995-12-22T09:05:02 =	9 B
	 -0010-09-15T04:44:23 =	4 B

    Bhm (h:mm B)

	 2008-02-05T18:30:30 =	6:30 B
	 1995-12-22T09:05:02 =	9:05 B
	 -0010-09-15T04:44:23 =	4:44 B

    Bhms (h:mm:ss B)

	 2008-02-05T18:30:30 =	6:30:30	B
	 1995-12-22T09:05:02 =	9:05:02	B
	 -0010-09-15T04:44:23 =	4:44:23	B

    E (ccc)

	 2008-02-05T18:30:30 =	ter
	 1995-12-22T09:05:02 =	ses
	 -0010-09-15T04:44:23 =	sab

    EBhm (E,	h:mm B)

	 2008-02-05T18:30:30 =	ter, 6:30 B
	 1995-12-22T09:05:02 =	ses, 9:05 B
	 -0010-09-15T04:44:23 =	sab, 4:44 B

    EBhms (E, h:mm:ss B)

	 2008-02-05T18:30:30 =	ter, 6:30:30 B
	 1995-12-22T09:05:02 =	ses, 9:05:02 B
	 -0010-09-15T04:44:23 =	sab, 4:44:23 B

    EHm (E, HH:mm)

	 2008-02-05T18:30:30 =	ter, 18:30
	 1995-12-22T09:05:02 =	ses, 09:05
	 -0010-09-15T04:44:23 =	sab, 04:44

    EHms (E,	HH:mm:ss)

	 2008-02-05T18:30:30 =	ter, 18:30:30
	 1995-12-22T09:05:02 =	ses, 09:05:02
	 -0010-09-15T04:44:23 =	sab, 04:44:23

    Ed (E, d)

	 2008-02-05T18:30:30 =	ter, 5
	 1995-12-22T09:05:02 =	ses, 22
	 -0010-09-15T04:44:23 =	sab, 15

    Ehm (E, h:mm a)

	 2008-02-05T18:30:30 =	ter, 6:30 pm
	 1995-12-22T09:05:02 =	ses, 9:05 am
	 -0010-09-15T04:44:23 =	sab, 4:44 am

    Ehms (E,	h:mm:ss	a)

	 2008-02-05T18:30:30 =	ter, 6:30:30 pm
	 1995-12-22T09:05:02 =	ses, 9:05:02 am
	 -0010-09-15T04:44:23 =	sab, 4:44:23 am

    Gy (y G)

	 2008-02-05T18:30:30 =	2008 DK
	 1995-12-22T09:05:02 =	1995 DK
	 -0010-09-15T04:44:23 =	-10 AK

    GyMMM (LLL y G)

	 2008-02-05T18:30:30 =	Feb 2008 DK
	 1995-12-22T09:05:02 =	Diz 1995 DK
	 -0010-09-15T04:44:23 =	Set -10	AK

    GyMMMEd (E, d MMM y G)

	 2008-02-05T18:30:30 =	ter, 5 Feb 2008	DK
	 1995-12-22T09:05:02 =	ses, 22	Diz 1995 DK
	 -0010-09-15T04:44:23 =	sab, 15	Set -10	AK

    GyMMMd (d MMM y G)

	 2008-02-05T18:30:30 =	5 Feb 2008 DK
	 1995-12-22T09:05:02 =	22 Diz 1995 DK
	 -0010-09-15T04:44:23 =	15 Set -10 AK

    H (HH)

	 2008-02-05T18:30:30 =	18
	 1995-12-22T09:05:02 =	09
	 -0010-09-15T04:44:23 =	04

    Hm (HH:mm)

	 2008-02-05T18:30:30 =	18:30
	 1995-12-22T09:05:02 =	09:05
	 -0010-09-15T04:44:23 =	04:44

    Hms (HH:mm:ss)

	 2008-02-05T18:30:30 =	18:30:30
	 1995-12-22T09:05:02 =	09:05:02
	 -0010-09-15T04:44:23 =	04:44:23

    Hmsv (HH:mm:ss (v))

	 2008-02-05T18:30:30 =	18:30:30 (UTC)
	 1995-12-22T09:05:02 =	09:05:02 (UTC)
	 -0010-09-15T04:44:23 =	04:44:23 (UTC)

    Hmv (HH:mm (v))

	 2008-02-05T18:30:30 =	18:30 (UTC)
	 1995-12-22T09:05:02 =	09:05 (UTC)
	 -0010-09-15T04:44:23 =	04:44 (UTC)

    M (L)

	 2008-02-05T18:30:30 =	2
	 1995-12-22T09:05:02 =	12
	 -0010-09-15T04:44:23 =	9

    MEd (E, dd/MM)

	 2008-02-05T18:30:30 =	ter, 05/02
	 1995-12-22T09:05:02 =	ses, 22/12
	 -0010-09-15T04:44:23 =	sab, 15/09

    MMM (LLL)

	 2008-02-05T18:30:30 =	Feb
	 1995-12-22T09:05:02 =	Diz
	 -0010-09-15T04:44:23 =	Set

    MMMEd (E, d MMM)

	 2008-02-05T18:30:30 =	ter, 5 Feb
	 1995-12-22T09:05:02 =	ses, 22	Diz
	 -0010-09-15T04:44:23 =	sab, 15	Set

    MMMMEd (E, d 'di' MMMM)

	 2008-02-05T18:30:30 =	ter, 5 di Febreru
	 1995-12-22T09:05:02 =	ses, 22	di Dizenbru
	 -0010-09-15T04:44:23 =	sab, 15	di Setenbru

    MMMMW-count-other (W'_Ao'	'simana' 'di' MMMM)

	 2008-02-05T18:30:30 =	1Ao simana di Febreru
	 1995-12-22T09:05:02 =	3Ao simana di Dizenbru
	 -0010-09-15T04:44:23 =	2Ao simana di Setenbru

    MMMMd (d	'di' MMMM)

	 2008-02-05T18:30:30 =	5 di Febreru
	 1995-12-22T09:05:02 =	22 di Dizenbru
	 -0010-09-15T04:44:23 =	15 di Setenbru

    MMMd (d MMM)

	 2008-02-05T18:30:30 =	5 Feb
	 1995-12-22T09:05:02 =	22 Diz
	 -0010-09-15T04:44:23 =	15 Set

    MMdd (dd/MM)

	 2008-02-05T18:30:30 =	05/02
	 1995-12-22T09:05:02 =	22/12
	 -0010-09-15T04:44:23 =	15/09

    Md (dd/MM)

	 2008-02-05T18:30:30 =	05/02
	 1995-12-22T09:05:02 =	22/12
	 -0010-09-15T04:44:23 =	15/09

    d (d)

	 2008-02-05T18:30:30 =	5
	 1995-12-22T09:05:02 =	22
	 -0010-09-15T04:44:23 =	15

    h (h a)

	 2008-02-05T18:30:30 =	6 pm
	 1995-12-22T09:05:02 =	9 am
	 -0010-09-15T04:44:23 =	4 am

    hm (h:mm	a)

	 2008-02-05T18:30:30 =	6:30 pm
	 1995-12-22T09:05:02 =	9:05 am
	 -0010-09-15T04:44:23 =	4:44 am

    hms (h:mm:ss a)

	 2008-02-05T18:30:30 =	6:30:30	pm
	 1995-12-22T09:05:02 =	9:05:02	am
	 -0010-09-15T04:44:23 =	4:44:23	am

    hmsv (h:mm:ss a (v))

	 2008-02-05T18:30:30 =	6:30:30	pm (UTC)
	 1995-12-22T09:05:02 =	9:05:02	am (UTC)
	 -0010-09-15T04:44:23 =	4:44:23	am (UTC)

    hmv (h:mm a (v))

	 2008-02-05T18:30:30 =	6:30 pm	(UTC)
	 1995-12-22T09:05:02 =	9:05 am	(UTC)
	 -0010-09-15T04:44:23 =	4:44 am	(UTC)

    mmss (mm:ss)

	 2008-02-05T18:30:30 =	30:30
	 1995-12-22T09:05:02 =	05:02
	 -0010-09-15T04:44:23 =	44:23

    ms (mm:ss)

	 2008-02-05T18:30:30 =	30:30
	 1995-12-22T09:05:02 =	05:02
	 -0010-09-15T04:44:23 =	44:23

    y (y)

	 2008-02-05T18:30:30 =	2008
	 1995-12-22T09:05:02 =	1995
	 -0010-09-15T04:44:23 =	-10

    yM (LL/y)

	 2008-02-05T18:30:30 =	02/2008
	 1995-12-22T09:05:02 =	12/1995
	 -0010-09-15T04:44:23 =	09/-10

    yMEd (E,	dd/MM/y)

	 2008-02-05T18:30:30 =	ter, 05/02/2008
	 1995-12-22T09:05:02 =	ses, 22/12/1995
	 -0010-09-15T04:44:23 =	sab, 15/09/-10

    yMM (LL/y)

	 2008-02-05T18:30:30 =	02/2008
	 1995-12-22T09:05:02 =	12/1995
	 -0010-09-15T04:44:23 =	09/-10

    yMMM (LLL y)

	 2008-02-05T18:30:30 =	Feb 2008
	 1995-12-22T09:05:02 =	Diz 1995
	 -0010-09-15T04:44:23 =	Set -10

    yMMMEd (E, d MMM	y)

	 2008-02-05T18:30:30 =	ter, 5 Feb 2008
	 1995-12-22T09:05:02 =	ses, 22	Diz 1995
	 -0010-09-15T04:44:23 =	sab, 15	Set -10

    yMMMM (LLLL 'di'	y)

	 2008-02-05T18:30:30 =	Febreru	di 2008
	 1995-12-22T09:05:02 =	Dizenbru di 1995
	 -0010-09-15T04:44:23 =	Setenbru di -10

    yMMMd (d	MMM y)

	 2008-02-05T18:30:30 =	5 Feb 2008
	 1995-12-22T09:05:02 =	22 Diz 1995
	 -0010-09-15T04:44:23 =	15 Set -10

    yMd (dd/MM/y)

	 2008-02-05T18:30:30 =	05/02/2008
	 1995-12-22T09:05:02 =	22/12/1995
	 -0010-09-15T04:44:23 =	15/09/-10

    yQQQ (QQQ y)

	 2008-02-05T18:30:30 =	T1 2008
	 1995-12-22T09:05:02 =	T4 1995
	 -0010-09-15T04:44:23 =	T3 -10

    yQQQQ (QQQQ 'di'	y)

	 2008-02-05T18:30:30 =	1Ao trimestri di 2008
	 1995-12-22T09:05:02 =	4Ao trimestri di 1995
	 -0010-09-15T04:44:23 =	3Ao trimestri di -10

    yw-count-other (w'_Ao' 'simana' 'di' Y)

	 2008-02-05T18:30:30 =	6Ao simana di 2008
	 1995-12-22T09:05:02 =	51Ao simana di 1995
	 -0010-09-15T04:44:23 =	37Ao simana di -10

  Miscellaneous
    Prefers 24 hour time?

    Yes

    Local first day of the week

    1 (sigunda-fera)

  Strftime Patterns
    %c (%a %b %e %H:%M:%S %Y) - date	time format

	 2008-02-05T18:30:30 =	ter Feb	 5 18:30:30 2008
	 1995-12-22T09:05:02 =	ses Diz	22 09:05:02 1995
	 -0010-09-15T04:44:23 =	sab Set	15 04:44:23 -10

    %x (%m/%d/%y) - date format

	 2008-02-05T18:30:30 =	02/05/08
	 1995-12-22T09:05:02 =	12/22/95
	 -0010-09-15T04:44:23 =	09/15/10

    %X (%H:%M:%S) - time format

	 2008-02-05T18:30:30 =	18:30:30
	 1995-12-22T09:05:02 =	09:05:02
	 -0010-09-15T04:44:23 =	04:44:23

SUPPORT
    See DateTime::Locale.

perl v5.32.1			 2021-04-30	  DateTime::Locale::kea_CV(3)

NAME | DESCRIPTION | SUPPORT

Want to link to this manual page? Use this URL:
<https://www.freebsd.org/cgi/man.cgi?query=DateTime::Locale::kea_CV&sektion=3&manpath=FreeBSD+13.0-RELEASE+and+Ports>

home | help